PIKMED

W dniu 3 października 2013 roku na mocy Porozumienia Kooperacyjnego zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Innowacyjnych Przedsiębiorców, Instytutem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. oraz Profesorem Mariuszem Piechotą,Profesorem Michałem MarczakiemAdrianą Beatą Nurzyńską oraz Dariuszem Dziadzio został powołany do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED.

Czym jest Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED:

PIKMED to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania korporacyjnego, działająca w branży medycyny i ochrony zdrowia. Klaster stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności zarówno uczelni, jak i przedsiębiorstw.

Czym się zajmuje Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED:

Podstawowym celem działalności Klastra PIKMED jest stworzenie sieci współpracy umożliwiające efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, podmiotów medycznych, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu w obszarze medycyny, ochrony zdrowia i nowoczesnych technologii w branży medycznej.

Korzyści z przystąpienia do Klastra PIKMED:

  • realizacja innowacyjnych projektów zgłaszanych wspólnie przez członków Klastra oraz pomoc w pokryciu kosztów tych przedsięwzięć,
  • wpływ na rozwój innowacji w dziedzinie medycyny,
  • wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy między członkami Klastra w szczególności poprzez uczestnictwo w Kongresach, Konferencjach, Konwentach itp.
  • udział w kierunkowych przedsięwzięciach jakimi są Centra Kompetencyjne,
  • wpływ na kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi branży medycznej w Polsce
  • wzrost konkurencyjności Członków Klastra PIKMED.

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych dla podmiotów medycznych w obszarach:

  • wspólnych projektów inwestycyjnych,
  • badań naukowych,
  • nowoczesnych praktyk (procedur i standardów),
  • technik i technologii w obszarze ochrony zdrowia dedykowanej pacjentowi na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Klaster otwiera przed podmiotami medycznymi, które do tej pory ze względu na strukturę własności oraz sposób finansowania nie miały możliwości sięgnięcia po środki przeznaczone na innowacje dla przedsiębiorstw, możliwość skorzystania z nich oraz uczestniczenia w wielu wspólnych inicjatywach.

Będziemy do Państwa dyspozycji w każdym województwie, gdzie uruchomione zostaną biura regionalne klastra, co również pozwoli na realizację inwestycji regionalnych.